Listă funcții în R

Lista comenzilor în R

(dând un clic pe denumirea funcției veți ajunge la prima postare unde e un exemplu de utilizare al funcției o parte urmează să fie completate pe măsură ce vor fi realizate postările în care se vor explica acele comenzi)

alte simboluri, A, C, D, E, F, G, I, L, M, N, P, R, S, T, W

Alte simboluri

 • <- –  atribuirea
 • ** – echivalentul lui ^
 • x%%y – restul împărțirii lui x la y (x mod y)
 • x%/%y – partea intreagă a împărțirii lui x la y
 • A%*%B – înmulțirea matricei A cu matricea B

 

A

 • abs(x) – modul de x

C

 • c() – concatenează vectori (între paranteze se pune denumirea vectorilor ce vor fi concatenați)
 • cbind – face o matrice prin concatenarea unor vectori considerați coloane ale matricei
 • ceiling(x) – aproximarea prin adaos a lui x
 • colnames() – schimbă numele coloanelor
 • colSums() – afișează sumele elementelor de pe fiecare coloană
 • cummax(vector) – elementul i al vectorului este dat de maximul elementelor de la primul până la i
 • cummin(vector) – elementul i al vectorului este dat de minimul elementelor de la primul până la i
 • cumprod(vector) – pe locul fiecărui element i al vectorului, produsul elementelor de la primul până la elementul i
 • cumsum(vector) – fiecare element i al vectorului dat este egal cu suma elementelor de la primul până la elementul i.

D

 • diff(vector) – elementul i al vectorului este egal cu diferența dintre elementul i și i-1
 • dim(matrice) – numărul de linii și numărul de coloane ale unei matrice

E

 • exp(x) – e la puterea x

F

 • factorial(x) – x!
 • floor(x) – aproximarea prin lipsă a lui x

G

 • getwd() – ne arată directorul în care lucrăm (unde se vor salva rezultatele)

I

 • is.infinite(x) – TRUE dacă x e infinit și FALSE dacă x e finit
 • is.finite(x) – TRUE dacă x e finit și FALSE dacă x e infinit
 • is.numeric(x) – TRUE dacă x e numeric și FALSE dacă x nu e numeric

L

 • length(v) – lungimea vectorului v (cardinalul)
 • log(x,base=y) – logaritm în bază y din x
 • ls() – afiseaza variabilele si vectorii prezenti in sesiunea de lucru

M

 • matrix(date,ncol,byrow) – introducerea unei matrice
 • max(vector) – maximul elementelor vectorului
 • mean(vector) – media elementelor vectorului
 • median(vector) – mediana elementelor vectorului
 • min(vector) – minimul elementelor vectorului

N

 • ncol(matrice) – numărul de coloane ale unei matrice
 • nrow(matrice) – numărul de linii ale unei matrice
 • numbers – introducere a unui șir de numere, identificarea elementului unui șir după indicele acestuia

P

 • plot(x,y,’tip functie’) – realizează graficul pentru numerele din vector
 • prod(vector) – produsul elementelor vectorului

R

 • rbind – face o matrice prin concatenarea unor vectori considerați linii ale matricei
 • rownames() – schimbă numele liniilor
 • rowSums() – afișează sumele elementelor de pe fiecare linie
 • rep() – generează un vector prin repetarea elementelor ( 4 forme ale funcției)
 • round(x,digit=z) – aproximarea numărului x la z zecimale
 • rm(n_var) –  șterge variabila n_var

S

 • sample(vector, x, replace=T/F) – extragerea unui șir dintr-un vector cu/fără revenire
 • save() – salvarea unei variabile pe computer
 • sd(vector) – abaterea standart a elementelor vectorului
 • seq(from = a, to = b, by = c) – genereaza un vector cu valori între a și b, cu pasul c
 • setwd(‘cale’) – setează locul unde vor fi salvate rezultatele (fișiere, baze de date etc)
 • signif(x,digit=c) – aproximarea numărului x la c cifre
 • solve() – inversa unei matrice
 • sqrt(x) – radical din x
 • str(x) – structura lui x (num, chr …)
 • sum(numere) – adună numerele dintre paranteze
 • sum(vector) – adună elementele vectorului
 • summary(vector) – statistica primară a elementelor vectorului (min, max, quartile, medie, mediană)

T

 • t() – transpusa unei matrice

W

 • which(condiție) – afișează indexul elementelor care respectă condiția dintre paranteze

Bibliografie

 1. www.r-project.org
 2. Fox J – Using the R Commander:A Point-and-Click Interface for R Chapman & Hall/CRC Press (2017)
 3. Fox J.,Bouchet-Valat M. – Getting Started With the R Commander
 4. de Vries A, Meys J – R for Dummies